Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

ราคาถูกว่ารายอื่นๆ และภาพโดยรวมของระบบค่อนข้างสมบูรณ์เข้าชม : 2806
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ระบบ HRMI มี Module ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วนเข้าชม : 2300
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

พิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมเป็นหลัก และ พิจารณาจากทีมสนับสนุนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ในระยะยาวเข้าชม : 4168
บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด

"Software ของโปรซอฟท์ ช่วยให้สามารถดูรายงานได้ทันที , ลดปริมาณการใช้กระดาษ, ไม่เปลืองที่จัดเก็บ,หาข้อมูลได้ง่าย"เข้าชม : 2425
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

"จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้น เป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน"เข้าชม : 3589
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

อย่างแรกที่ต้องการคือ อยากจะใช้งานมีการทำใบลาต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ และเกี่ยวกับประวัติพนักงานสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ พร้อมทั้งสามารถคีย์เก็บประวัติการอบรมต่างๆ, ประวัติบุคคลที่มาสมัครงานได้ละเอียดพอสมควร และไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้งานได้เลยในกรณีที่มีการรับเข้าทำงาน Prosoft HRMI สามารถช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการกรอกใบลาต่างๆ ได้ และช่วยลดขั้นตอนในการตรวจเช็คโดยบุคคลากร"เข้าชม : 2262
บริษัท ซิลค์ส เว็ปส์เตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

" การผลิตนักเรียนให้เต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย คุณธรรม และจริยธรรม ออกสู่ตลาดโลก "เข้าชม : 71
บริษัท เลิร์นคอร์เปอเรชั่น จำกัด

" พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เกิดความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป็นกระทรวงศึกษาฯ ภาคเอกชน "เข้าชม : 62
บริษัท ทราเว๊กซ จำกัด

“ต้องการตัวช่วยให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน การเรียกดูข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสะดวก ประหยัดเวลาในการทำงานลง พิจารณาคัดเลือก Software Prosoft HRMI ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มาใช้งานนั้นช่วยให้การทำงานของพนักงานในเรื่องต่างๆ ประหยัดเวลาในการทำงานลง และทำให้พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น”เข้าชม : 1979
บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

"เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้นตัว ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยุ่งยาก Prosoft HRMIสามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา"เข้าชม : 3991
  1  |  2  | Next