Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

กรณีที่มีการประมวลผลรายได้ภาษีค่าลดหย่อนบิดามารดาไม่แสดงในหน้าประมวลผลรายได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่มีการประมวลผลรายได้ภาษีค่าลดหย่อนบิดามารดาไม่แสดงในหน้าประมวลผลรายได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Personnel >> ค่าลดหย่อนบิดามารดา >> ตรวจสอบว่าได้บันทึกข้อมูลเข้าหรือไม่Payroll >> ประมวลผล >> ต้องทำการประมวลผลให้ครบทุกเดือน แล้ว Check ข้อมูลอีกครั้ง